Algemene voorwaarden Sol de Luxe 2012

Deze voorwaarden gelden voor de verkoop, verhuur en maatbouw producten.
Nr Artikel Inhoud

1. Definities • Onder de klant wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de consument, de opdrachtgever, koper en iedere afnemer, die aan de hierboven vermelde onderneming, verder te noemen de verkoper, een opdracht geeft of met deze een overeenkomst sluit.
• Onder de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming Sol de Luxe te Joure. En verder worden in deze algemene voorwaarden mede begrepen alle ondernemingen aan wie deuitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd.

2. Toepasbaarheid

• Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen,diensten en overeenkomsten van de verkoper.
• Indien de klant deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart, binden deze de verkoper slechts voor zover de verkoper deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
• Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
• Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover de verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.
• De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden of wordt geacht deze stilzwijgend aanvaard te hebben door acceptatie van een gedaan aanbod, door het verstrekken van een opdracht of het verzoek tot het maken van een offerte, ongeacht een schriftelijke bevestiging hiervan door de klant.

3. Aanbiedingen (offertes)

• Offertes geschieden vrijblijvend, de geldigheidsduur van een offerte is maximaal 12 weken tenzij anders is aangegeven.
• De kosten voor het maken van offertes en tekeningen worden bij het niet doorgaan van de betreffende offerte voor 50 % van de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht bij de klant c.q opdrachtgever.
• Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor de verkoper eerst bindend, indien en voor zover zij doorhaar schriftelijk zijn bevestigd.
• De opgegeven prijzen gelden voor levering af Joure c.q. showroom tenzij anders is vermeld.
• Een aantal producten (zoals opgietconcentraten, desinfectie middelen en zonnebank reinigers) hebben strikte toepassingen. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste op de hoogte bent van de wettelijke gebruiksvoorschriften zoals deze ook op de verpakking vermeld zijn.

4. Tot standkoming overeenkomst

• Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant en kan eventueel schriftelijk worden bevestigd.
• Indien overeenkomsten en aanvullingen daarop schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd, is de verkoper hieraan gebonden voor zover en op de wijze als door hem is bevestigd.

5.Leveringen

• Opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
• Levering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats, dan wel bij gebreke daarvan op een door de verkoper aan te wijzen plaats.
• De kosten van de aflevering zijn voor rekening van de klant.
• Het risico voor de te leveren goederen gaat over op de klant bij aflevering van de goederen op de plaats
van aflevering.
• Afleveringen elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de klant.
• Indien levering van de goederen door de klant wordt geweigerd gaat, onverminderd het hiervoor bepaalde, onmiddellijk het risico van de goederen over op de klant en kan de verkoper direct aanspraak maken op betaling.
• De verkoper zal in hiervoor omschreven situatie de goederen bewaren voor rekening en risico van de klant tot nader order.
• De goederen zullen tot een maximum duur van 12 maanden bewaard worden.
• De verkoper heeft het recht om bij ingebreke blijven van de klant na sommatie zich te ontdoen van de goederen of daaraan een andere bestemming te geven. Een eventuele opbrengst wordt aan de klant
gecrediteerd onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten, onverminderd het recht van de verkoper op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
• Monsters, foto’s en tekeningen, blijven eigendom van de verkoper en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld.
• Dit geldt ook voor website foto’s en website teksten.
• Alle modellen en gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd blijven eigendom van
de verkoper, ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door de klant betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
• Wanneer een opdracht volgens model of tekening vervaardigd wordt, neemt de klant de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.
• Vervaardigd tekeningen en prijsopgave mogen niet zonder toestemming van Sol de Luxe worden gebruikt voor doorgave of voorbeeld voor eigen gebruik.
• Indien op de afleverdatum van de gekochte goederen de klant of een van zijn huisgenoten niet aanwezig is, wordt een bedrag van € 50,– wegens transportkosten in rekening gebracht.
• Indien de levering aanpassing van de elektrische installatie vereist of bouwkundige aanpassingen, is dit de verantwoordelijkheid van de klant tenzij nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
• Bij overschrijding van een overeengekomen niet vrijblijvende opleveringsdatum is de verkoper verplicht de Algemene voorwaarden Sol de Luxe 2012
Deze voorwaarden gelden voor de verkoop, verhuur en maatbouw producten. door de klant hierdoor geleden schade te vergoeden indien dit schriftelijk is overeen gekomen.

6. Prijzen

• Voor de door partijen gesloten overeenkomsten gelden de prijzen en voorwaarden van de leveringsdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
• Prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven is in de offerte.
• De verkoper heeft het recht na totstandkoming van de overeenkomst aan de klant door te berekenen:
– prijsstijgingen, waaronder mede begrepen prijzen van materialen en onderdelen;
– kostenstijgingen, waaronder mede begrepen transport- en loonkostenstijgingen;
– prijsstijgingen ten gevolge van invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen van bevoegde- instanties die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst ongeacht of deze voorzienbaar waren.

7.Betalingscondities

• Alle betalingen, welke niet à contant bij aflevering betaald worden, dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
• De verkoper is gerechtigd bij een opdracht boven € 500,– en voor ten hoogste 25 % van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen en 50 % bij start werkzaamheden en het restant 25 % bij oplevering indien hij dienaangaande zekerheid stelt.
• Indien de klant zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt is hij vanaf de factuurdatum een
vertragingsrente van 5% per maand verschuldigd, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt berekend.
• Indien een gebrek of beschadiging van het geleverde goed of de geleverde goederen aanleiding is tot het vaststellen van een nieuwe leveringsdatum, heeft klant het recht om de betaling van de factuur op te schorten tot de datum van de nieuwe levering. Blijven de goederen in zodanig geval echter op het adres
van klant achter, dan wordt prompte betaling van het volledige factuurbedrag gevorderd.
• Tot het moment waarop de factuur volledig is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.
• Schuldvergelijking of compensatie door de klant is nimmer toegestaan.
• De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar
– bij niet of niet tijdige betaling binnen de overeengekomen termijn,
– indien de klant in staat van faillissement geraakt,
– indien de klant surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd,
– indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de klant wordt gelegd en
– indien de klant overlijdt of in liquidatie treedt.
• Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de klant verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief B.T.W met een minimum van € 50,-. en zijn reeds verschuldigd en
opeisbaar zodra de vordering ter incasso schriftelijk is aangemeld bij schuldenaar.

8. Reclame

• Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na levering van de goederen. De klant wordt geacht na verstrijken van deze termijn de levering aanvaard te hebben.
• De klant zal in geen geval aanspraak tegen de verkoper kunnen doen gelden nadat de klant het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft of aan derden doorgeleverd heeft.
• Reclames betreffende (transport-)beschadigingen en tekortkomingen dienen op de afleveringsbon aangetekend en terstond aan de verkoper gemeld te worden. Reclames dienaangaande, die niet direct bij de transporteur én binnen 24 uur aan de verkoper gemeld zijn, kunnen niet in behandeling genomen worden.
• Aanmelding van transport schade dient altijd schriftelijk en met aanvullende foto’s gedaan te worden.
• In geval van reclame is de verkoper slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen.
• Eventuele afwijkingen met betrekking tot gegevens uit folders, catalogi, offertes etc. geven klant geen recht tot reclame.

9. Eigendomsvoorbehoud

• De verkoper behoudt het eigendomsrecht op alle door hem geleverde goederen die zich reeds bij de klant bevinden. Deze zekerheid behoudt de verkoper tot correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, heeft plaatsgevonden.
• Als derden rechten doen gelden op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is de klant verplicht de verkoper terstond schriftelijk hiervan melding te doen.
• Indien de klant in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit anderen hoofde na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling, de goederen terug te nemen.

10. Garantie

• Elke vorm van garantie van de verkoper vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift.
• De garantie vervalt tevens bij niet vakkundig bewijsbaar uitgevoerd onderhoud.
• Garantie claims worden beoordeeld door de betreffende leverancier van het betreffende product alleen zij bepalen of een claim geldig is.
• De leverancier is nadat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd.

Algemene voorwaarden Sol de Luxe 2012

Deze voorwaarden gelden voor de verkoop, verhuur en maatbouw producten.

Nr Artikel Inhoud
• De verkoper is nimmer gehouden op toegeleverde artikelen een garantie af te geven, die meer of andere zaken omvat, dan waarvoor hij van zijn toeleverancier garantie heeft verkregen.
• De verkoper van zonneapparatuur sluit aanspraken op het uitblijven van bruinig resultaat uit daar dit in doorslaggevende mate afhankelijk is van het huidtype van de gebruiker.
• Mogelijke huidschade, oogschade of orgaanschade kan nimmer ten laste van Sol de Luxe gelegd worden.

11. Overmacht

• In geval van overmacht is de verkoper bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de klant gehouden te zijn.
• Onder overmacht aan de zijde van de verkoper wordt in ieder geval mede begrepen:
– schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade;
– oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor de levering van de goederen wordt belemmerd;
– werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt;
– verlies of beschadiging van goederen bij transport;
– ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
– wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege;
– maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij de verkoper is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die de uitvoering van de overeenkomst met de klant belemmeren;
– gebrek en/of storingen in de middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;
– brand of andere ongevallen in het bedrijf van de verkoper;
– niet of niet tijdige levering aan de verkoper door leveranciers in Nederland en/of andere landen;
– stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen en/of energie.
• Voert de verkoper ondanks de aanwezigheid van de hierboven genoemde omstandigheden de leveringen en/of diensten uit, dan is zij gerechtigd alle door haar te maken kosten aan de klant door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar haar oordeel noodzakelijk is.
• Bij het niet tijdig kunnen starten van de bouw werkzaamheden op locatie door bouwvertraging van derden worden de daar door mogelijke ontstaande vertraging kosten door berekend.

12 Voorzieningen bouwwerkzaam-heden op locatie

• De betreffende ruimtes zijn geheel vrij en volledig ter beschikking van Sol de Luxe
• Schaft en toilet voorziening dient aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
• Opslag c.q. stallings ruimte voor materiaal en transportmiddelen op locatie dient aanwezig te zijn.
• Enige ruimte ten behoeve van plaatsing van houtbewerking machines dient aanwezig te zijn.
• Elektra en watervoorziening dient aanwezig te zijn.
• Verticaal transport dient door de opdrachtgever geregeld en uitgevoerd te worden.
• Gewijzigde c.q. niet gewijzigde bestektekeningen (t.b.v. de betreffende sauna ruimtes) dienen ruim van te voren voor aanvang werkzaamheden bij de verkoper ingediend te zijn.
• Coördinatie tussen de diverse disciplines dient door de opdrachtgever uitgevoerd te worden.
• Sparingen dienen voor aanvang werkzaamheden op aangeven van de verkoper door de betreffende opdrachtgever c.q. aannemer gecreëerd en aanwezig te zijn.
• Kitwerk en schilderwerkzaamheden zijn niet voor opdracht van Sol de Luxe.
• CAR-polis dient aanwezig te zijn en is voor rekening opdrachtgever.
• Extra opties of meerwerk wordt naberekend.
• De voorbereidende werkzaamheden welke door Sol de Luxe aangegeven worden ten aanzien van elektra, water, lucht, afvoeren en stuurkabels dienen klaar te zijn voor aanvang werkzaamheden.

13. Aansprakelijkheid

• De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade van de klant of derden in de volgende gevallen:
– Indien de klant de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door de verkoper bij de goederen worden gegeven, niet nakomt en/of niet aan derden is overhandigt;
– De klant het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden.
– Er in opdracht van de klant wijzigingen gepleegd worden welke niet standaard zijn.
• De klant is gehouden de verkoper te vrijwaren, dan wel schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade waarin de verkoper mocht vervallen doordat derden een vordering op de verkoper instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de klant in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.
• Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper en betreffende de vrijwaring van de verkoper voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die in dienst zijn van de verkoper als van derden voor wier handelen dan wel nalaten de verkoper aansprakelijk kan zijn.
• De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de prijs van het geleverde goed of de geleverde goederen, voor eventuele gevolgschade is de verkoper niet aansprakelijk te houden.

Algemene voorwaarden Sol de Luxe 2012
Deze voorwaarden gelden voor de verkoop, verhuur en maatbouw producten.
Nr Artikel Inhoud

14 Beëindiging

• Indien de opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens de verkoper in gebreke blijft, is de verkoper zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van de verkoper op volledige vergoeding van geleden en te lijden schade en alle verdere rechten.
• Annulering door de klant is slechts mogelijk indien de verkoper daarin toestemt. Indien de verkoper in de annulering toestemt heeft deze het recht, ten gevolge van de winstderving, 10% van de hoofdsom inrekening te brengen. Daarnaast is de klant gehouden de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten,
die verband houden met de opdracht, te vergoeden. De klant kan in geval van annulering geen aanspraak maken op hetgeen door de verkoper reeds is gepresteerd.

15 Geschillen

• Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de vestiging van de verkoper onverminderd het recht van de verkoper om de klant in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.
• Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voortvloeiende uit niet-nakoming door klant van enige verplichting krachtens overeenkomst of deze voorwaarden, zijn voor rekening van klant. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting.
• Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.

16 Diversen

• Indien u aan Sol de Luxe schriftelijke opgave doet van en adres, is Sol de Luxe gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sol de Luxe schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dienen te worden verzonden.
• Wanneer door Sol de Luxe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat onverlet haar recht alsnog strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond dat Sol de Luxe deze voorwaarden soepel toepast.
• Sol de Luxe is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) c.q werkzaamheden gebruik te maken van derden.
• Indien één of meer van deze bepalingen van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst met Sol de Luxe in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sol de Luxe vast te stellen nieuwe rechtens
toelaatbare vergelijkbare bepaling.

sol de luxe pdfOndergetekende verklaart bovenstaande zijnde artikel 1 tot en met artikel 16 geheel gelezen te hebben.

Ondergetekende verklaart hier mee dan ook volledig met deze artikelen 1 tot en met 16 akkoord te zijn.
Naam:………………………………………………………….
Functie:………………………………………………………..
Bedrijf:…………………………………………………………
Datum:…………………………………………………………
Plaats:………………………………………………………….
Bedrijfs stempel:
…………………………………………………………………..